Drogowskazy genealoga czyli jak zacząć cz. 7

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

Tym razem w artykule będzie o urzędzie w którym każdy Polak na pewno się zjawi. Oprócz spraw zupełnie przyziemnych możemy w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo o nim będzie mowa uzyskać dokumenty dotyczące naszych przodków.

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędy Stanu Cywilnego (USC) działają na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tutaj)

Ustawa reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Mówi o tym jak długo w USC powinny być przechowywane akta stanu cywilnego oraz określa tryb ich udostępniania.

Art. 28.
1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu
zgonu.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu
stanu cywilnego.
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego.
4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

Kierownik urzędu stanu cywilnego (lub inna do tego uprawniona osoba) wydaje z rejestru stanu cywilnego :

– odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,

– zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby,

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny.
Szczerze mówiąc korespondowałem z wieloma urzędami i mam same pozytywne doświadczenia. Oczywiście każdy petent jest traktowany podobnie, ale tam gdzie kończą się przepisy i liczy się dobra wola okazuje się, że warto nawiązać dobre relacje z urzędnikami.

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Odpisy można uzyskać na parę sposobów:

  • bezpośrednio w naszym własnym USC. Nawet dokumenty znajdujące się w innych USC może przetransferować do naszego macierzystego i odebrać na miejscu
  • bezpośrednio w USC w którym szukamy
  • USC w którym szukamy odpis może przesłać pocztą
  • odpis możemy uzyskać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) przez Internet i dostać na maila

Cennik

Wysokość opłaty skarbowej

Kopia
Jeśli jesteśmy uprawnieni do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego to również możemy nieodpłatnie wykonać fotokopię, skan lub ksero aktu stanu cywilnego. USC może odmówić wykonania kopii jeśli stwierdzi, że to zagraża samym dokumentom, bo ich stan jest zły.

 

Dane teleadresowe wszystkich Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce można znaleźć pod tym adresem.

Więcej informacji i porad dotyczących Urzędów Stanu Cywilnego już niebawem będzie można przeczytać na blogu.  Już za parę dni zapraszam na kolejny odcinek „Drogowskazów genealoga”. Tym razem tematem będą źródła pozametrykalne.Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.